Loading...

Vase Attributed To Toni Zucheri

Vase Attributed To Toni Zucheri

PRODUCT CODE: 56965

Clear and amber glass vase, Italy 1960s att to Toni Zucheri

36cm high x 15cm diameter
(14” x 6”)